Zeeland Connect verbindt ook Zeeuwse transportsector

Op 30 juni jl. organiseerde Zeeland Connect een netwerkbijeenkomst met en voor de Zeeuwse (weg)transportondernemingen. Op de agenda stonden de uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van de Belgische kilometerheffing op Zeeuwse transportondernemingen en de invoering van de CargoCard in Zeeland. Sjoerd Boot van branche vereniging TLN gaf informatie over de ervaringen van de werking van dit systeem in het eerste jaar. Na een zeer moeizame invoering is momenteel het grote aantal onterechte en disproportioneel hoge boetes een doorn in het oog. Als ondernemers te maken hebben met boetes waar zij absoluut niets aan hebben kunnen doen (technische oorzaak) en bezwaar willen maken, wil TLN hen hierbij graag ondersteunen.
 

Kostenstijging

Uit het onderzoek van naar de invloed van de Belgische kilometerheffing, uitgevoerd door Buck Consultants in opdracht van de Provincie Zeeland, blijkt dat hierdoor zowel de kosten als de administratieve last voor de meeste ondernemingen is toegenomen. De mate waarin deze kostenstijging door de klant wordt vergoed hangt sterk af van het type activiteit van de betreffende transportonderneming. Zeeuws-Vlaamse transportondernemingen ondervinden relatief meer last van de kilometerheffing omdat zij zowel aan de Noord- als aan de Zuidzijde (Westerscheldetunnel) van tolwegen afhankelijk zijn. Door de ondernemers in die regio wordt dan ook vooral gepleit voor een prijsverlaging of afschaffing van het Eurovignet en een verlaging van het veelgebruikers-tarief voor de Westerscheldetunnel. Bekeken wordt of, in samenwerking met TLN, een mogelijk door feiten onderbouwd verzoek hiertoe bij zowel PS als in Den Haag kan worden neergelegd.

CargoCard

Secure Logistics gaf een overzicht van de plannen rond de invoering van de CargoCard in Zeeland. Supermaritime in Vlissingen heeft in april dit jaar als eerste terminal deze kaart ingevoerd. Kloosterboer (als eerste de locatie Coolport in Rotterdam en vervolgens ook Vlissingen) volgt. Daarnaast wordt met een aantal partijen in de regio gesproken over invoering. Op termijn is de verwachting dat ook een uitgiftepunt van de CargoCard in Zeeland zal komen. Tot die tijd wordt gewerkt met tijdelijke afgiftepunten op locatie.
 
In samenspraak met de transportondernemingen, TLN, Provincie Zeeland en andere belanghebbenden, zal Zeeland Connect het initiatief nemen voor het opzetten van een netwerk van en voor de Zeeuwse transportsector. Zeeland Connect faciliteert de regelmatige bijeenkomsten (3 tot 4x per jaar) op basis van de gewenste onderwerpen vanuit de sector. Daarnaast worden concrete acties gezamenlijk opgepakt door de bedrijven die aangeven hieraan mee te willen werken. Deze acties en de resultaten hiervan worden tijdens de genoemde bijeenkomsten gedeeld en besproken. Op deze wijze verwachten de betrokken partijen een interessant en laagdrempelig netwerk voor de Zeeuwse transportsector te realiseren.