Subsidie voor project Central Gate

Het Rijk stelt 35 miljoen euro beschikbaar voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bijdrage uit de regio en, in overleg met het Rijk, besteed aan dertien projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat in Zeeland. Vorige week ondertekenden de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken een convenant hiertoe met de Provincie Zeeland.

Vertegenwoordigers van de Zeeuwse betrokken partijen, verenigd in de Economic Board Zeeland, onderstreepten het belang van de Regio Deal met een ondersteunende brief.
De dertien projecten zijn onderverdeeld naar drie ‘pijlers’: kennis en innovatie, leefbaarheid en voorzieningen bedrijven.

Central Gate

Eén van de dertien projecten is Central Gate, een project van Zeeland Connect, HZ University of Applied Sciences en North Sea Port. De afgelopen periode is onderzoek verricht naar een mogelijke centrale voorziening voor truckers in het Zeeuwse havengebied. De uitkomsten van dit onderzoek lees je hier.

De totale subsidie wordt verdeeld onder de volgende projecten:

Kennis en innovatie

 • ‘Innovatiehotspot’ Zeeland: stimuleren van innovatie bij ondernemers
 • Specialisatie Engineering & Innovation (Bèta studies) bij University College Roosevelt
 • Samenwerking in de Groene Delta: vergroten kwaliteit en innovatiekracht van de agro en food sector en het beroepsonderwijs
 • Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: versterken economische sectoren

Leefbaarheid

 • Provinciale Impuls Wonen: verduurzaming particuliere woningvoorraad
 • Kwaliteit Zeeuwse Kust: impuls voor recreatiebedrijven kustgebied
 • Smart Mobility: nieuwe toepassingen en praktische oplossingen voor vervoer van leerlingen en studenten
 • Aanvalsplan arbeidsmarktregio Zeeland: aantrekken personeel en ontwikkeling van Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio
 • Culturele voorzieningen: uitbreiding Bevrijdingsmuseum met aandacht voor Roosevelt’s Vier Vrijheden
 • Transitieplan voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen: onderwijsaanbod aantrekkelijker en veelzijdiger maken

Voorzieningen bedrijven

 • Central Gate: centrale servicelocatie voor het havengebied met aandacht voor duurzaamheid en ICT
 • Kwaliteitsimpuls en verduurzaming bedrijventerreinen
 • Innovatieve polystyreen-schuim recycling: circulaire economie

Versterking economie en vestigingsklimaat​

De Tweede Kamer liet in 2016 onderzoek doen naar de economische situatie in Zeeland door de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (Balkenende). Dat bracht de kansen en bedreigingen voor onze economie in beeld. Het advies leidde tot een rijksbijdrage van 25 miljoen euro en 35 miljoen euro cofinanciering uit de regio voor economische structuurversterkende projecten. Het advies van de commissie Balkenende werd omarmd door alle partijen in Zeeland en vormt de gezamenlijke strategische Zeeuwse agenda voor de komende jaren.
Maar die agenda is breder dan economische innovatie en vergt meer investeringen en inspanning. Daarvoor is samenwerking met het Rijk noodzakelijk. Daarom werd Zeeland in 2017 in het Regeerakkoord genoemd als één van de regio’s waarmee het Rijk aan de slag wil om regionale knelpunten aan te pakken. Naast investering en in de economie, is het van groot belang het fundament van de regio te verstevigen. Dat betekent investeren in leefbaarheid en vestigingsklimaat.